Om personuppgifter

Nedan finner du information om hur SafeWise behandlar personuppgifter.

Personuppgiftspolicy

Nedan finner du SafeWise fullständiga Personuppgiftspolicy.

1. ALLMÄNT

1.1 Hos SafeWise behandlas personuppgifter i nödvändigt syfte att vi ska kunna bedriva vår verksamhet. Med detta ställs det höga krav på oss, både internt och externt, beträffande det sätt vilket vi behandlar personuppgifterna. För oss är det viktigt att vara transparanta kring hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi vill att du ska känna dig trygg i ditt möte med oss. I detta dokument finner du SafeWise policy beträffande insamling, användning och behandling av personuppgifter.

1.2 Personuppgiftsansvarig avseende all behandling är, där inget annat anges, SafeWise AB, organisationsnummer 559069-2736 med adress Ynglingagatan 12, 113 48 Stockholm (”SafeWise”, “vi” eller “oss”).

1.3 Med ”Personuppgifter” avses information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande fysisk person, t.ex. namn, adress, telefonnummer, e-post, kundnummer eller IP-adresser.

1.4 ”Behandling” avser varje åtgärd som vidtas i fråga om personuppgifter, t.ex. insamling, organisering, lagring, användning, radering och överföring.

2. PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS

2.1 SafeWise behandlar flera olika typer av personuppgifter. Vilka kategorier som behandlas varierar och beror på vilken relation du har till oss, till exempel om du är kund eller bara en besökare av vår hemsida. Följande kategorier av personuppgifter behandlas i varierande omfattning av SafeWise:

a) namn,

b) adress,

c) e-postadress,

d) telefonnummer,

e) personnummer,

f) kundnummer,

g) IP-adress,

h) bankkontonummer,

i) betalningshistorik.

2.2 I de flesta fall får vi personuppgifterna från dig själv i samband med att du blir kund hos oss, eller om du till exempel har tackat ja till en kostnadsfri tjänst eller deltagit i någon kampanj. Vi kan också få dina kontaktuppgifter via någon av våra samarbetspartners där våra tjänster kan ingå i partnerns medlemsvillkor eller erbjudas på annat sätt. Vissa uppgifter som vi får från tredje part är insamlade från offentliga register, olika tävlingar eller andra aktiviteter. Vi är noga med att våra samarbetspartners i de fallen alltid på ett tydligt sätt ska informera dig om att, och för vilket ändamål, uppgifterna kommer skickas till oss på SafeWise.

3. ÄNDAMÅLET MED BEHANDLINGEN

3.1 Vi kommer att behandla personuppgifterna ovan för ett eller flera av följande ändamål:

a) för att marknadsföra och sälja tjänster och andra produkter,

b) för att kunna fullgöra våra förpliktelser enligt avtalen med dig som kund,

c) för att kunna tillhandahålla en kvalitativ kundservice,

d) för att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lag eller myndighetsbeslut,

e) för att kunna rekrytera och anställa personal,

f) för att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster och produkter

3.2 Dina personuppgifter kommer aldrig att behandlas på ett sätt som är oförenligt med de ändamål för vilka de samlats in.

4. MARKNADSFÖRING

4.1 Som en del av ändamålet att sälja och marknadsföra tjänster och produkter använder vi oss av viss profilering. Det innebär att vi samlar in vissa data (t.ex. din köphistorik, ålder, bostadsort och kön) som vi sedan använder för att sortera in dig i ett kundsegment. På kundsegmenten gör vi sedan analyser på aggregerad nivå med avidentifierade data, utan någon koppling till dig som individ. Analyserna syftar till att anpassa vår marknadsföring så att vi kan rikta så relevanta erbjudanden som möjligt till så många som möjligt. Vi gör aldrig några enskilda analyser av dig som individ och det förekommer inga automatiserade beslutsfattanden i vår verksamhet.

4.2 För SafeWise är det viktigt att inte kontakta personer som gett uttryck för att de inte vill bli kontaktade i marknadsföringssyfte. Därför har vi ett antal rutiner på plats för att så långt som möjligt se till att detta inte sker och att vi inte bryter mot de regler som gäller för marknadsföring. Exempel på sådana rutiner är:

a) Vi ”tvättar” alltid våra listor med telefonnummer mot NIX-registret innan vi ringer.

b) Vi följer all marknadsrättslig lagstiftning och bevakar domstolspraxis på området.

c) Vi följer de utomrättsliga normer som gemensamt kallas för ”god marknadsföringssed”.

d) Vi följer SWEDMAs och Kontaktas etiska regler för direktmarknadsföring.

e) Vi bevakar och följer yttranden från Konsumentverket och DM-nämnden.

5. LAGLIG GRUND

5.1 Vi behandlar enbart personuppgifter om behandlingen kan stödjas mot en laglig grund enligt EU:s dataskyddsförordning. En eller flera av följande lagliga grunder används när SafeWise behandlar dina personuppgifter:

5.2 Fullgörande av avtal. När du blir kund hos oss behöver vi i olika led behandla dina personuppgifter för att kunna ingå avtal med dig och därefter för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt avtalet. Det innebär till exempel att dina personuppgifter läggs in i vår kunddatabas och att vi kan efterfråga ytterligare uppgifter om du anmäler ett ärende. När du tecknar en tjänst eller annan produkt över telefon spelas också en del av telefonsamtalet in (det så kallade ”röstkvittot”). Detta gör vi för att det avtal som vi tecknar med dig utgörs av din muntliga accept.

5.3 Berättigat intresse. En del av våra behandlingar sker med stöd av SafeWise berättigade intresse som laglig grund. Detta förekommer endast efter att en intresseavvägning visat att den registrerades intressen eller grundläggande fri- och rättigheter inte väger tyngre än det berättigade intresset hos SafeWise att behandla uppgifterna för ändamålet. Behandling av personuppgifter förekommer baserat på följande berättigade intressen hos SafeWise:

a) Vårt berättigade intresse av att sälja och marknadsföra tjänster och produkter

b) Vårt berättigade intresse av att erbjuda en kvalitativ kundservicenivå

c) Vårt berättigade intresse av att kunna rekrytera och anställa personal

d) Vårt berättigade intresse av att upprätthålla en hög säkerhetsnivå i verksamheten

e) Vårt berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra rutiner och system

6. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

6.1 Vi delar och för över dina personuppgifter till våra samarbetspartners i den mån det krävs för att tillhandahålla våra tjänster och leverera en god service. Vi för över personuppgifter till samarbetspartners om du har tecknat en tjänst genom oss, samt till företag som hjälper oss med informationsutskick och fakturering. Vi delar och överför också dina personuppgifter till våra leverantörer av IT-tjänster (appar, sms-tjänster m.m.).

6.2 När vi delar dina personuppgifter med andra företag är det mottagande företaget antingen personuppgiftsbiträden till SafeWise eller självständigt personuppgiftsansvariga. De företag som är personuppgiftsbiträden behandlar personuppgifterna för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter.

6.3 Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. Om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES kan personuppgifterna lagras utanför EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield.

6.4 Om vi är skyldiga enligt lag eller vid misstanke om brott kan vi komma att dela dina personuppgifter med statliga myndigheter såsom polisen, Skatteverket eller andra myndigheter.

7. RÄTTSLIG BEGÄRAN

7.1 Vi kan få tillgång till, behålla och dela dina personuppgifter som svar på en rättslig begäran (såsom husrannsakan, domstolsbeslut, föreläggande från tillsynsmyndighet eller liknande), eller när det är nödvändigt för att upptäcka, förebygga och bemöta bedrägeri och annan illegal aktivitet, för att skydda oss själva, dig och andra användare, inklusive som en del av undersökningen.

8. LAGRINGSPERIOD

8.1 Hur länge vi lagrar dina personuppgifter beror på vilken uppgift ded handlar om och ändamålet med behandlingen. Personuppgifterna lagras aldrig längre än vad som är nödvändigt för respektive behandling och aldrig längre än vad vi har rätt till enligt gällande lagstiftning.

8.2 Uppgifter som är nödvändiga för att kunna uppfylla vårt avtal med dig behandlas fram till dess att avtalsförhållandet upphört. Efter denna tidpunkt lagrar vi uppgifterna i ytterligare 12 månader i marknadsföringssyfte om du inte invänt mot sådan behandling.

9. DINA RÄTTIGHETER

9.1 Du har rätt att begära information om vilka uppgifter om dig som vi behandlar och mer information om behandlingen. Det innebär att du får ett utdrag av de personuppgifter som rör dig som vi behandlar utan kostnad. En förutsättning för att vi ska kunna ge dig tillgång till dina personuppgifter är att vi kan identifiera dig på ett säkert sätt, till exempel genom Bank-ID.

9.2 Vi ansvarar för att de personuppgifter som vi behandlar är uppdaterade och korrekt. Om du upptäcker att vi har felaktiga uppgifter om dig har du rätt att begära att vi rättar uppgifterna. Du har också rätt att komplettera med sådana personuppgifter som du anser saknas och som är relevanta med hänsyn till behandlingens ändamål. Om uppgifterna har rättats på din begäran kommer vi se till att informera dem som vi har lämnat ut uppgifterna till om att uppgifterna har rättats, såvida detta inte visar sig vara omöjligt eller skulle innebära en oproportionell ansträngning.

9.3 Du har alltid rätt att vända dig till oss med en begäran om att dina uppgifter raderas. I vissa fall är vi dock förhindrade att radera personuppgifterna, till exempel om de behövs för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig. I följande fall kommer vi alltid att radera uppgifterna på din begäran:

a) Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål för vilka de samlats in.

b) Om du har invänt mot behandling enligt punkt 10.5 nedan och vi inte kan visa tvingande berättigade skäl för att fortsätta behandlingen.

c) Om personuppgifterna har behandlats på ett sätt som strider mot lag.

d) Om personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som åligger oss.

9.4 Rätt att göra invändningar. Om du invänder mot en behandling av dina personuppgifter som baseras på ett hos SafeWise berättigat intresse, kommer vi upphöra med behandlingen av personuppgifterna för dessa ändamål, om vi inte kan visa tvingande berättigade skäl för behandlingen. Du har dock alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Om du väljer att invända mot direktmarknadsföring kommer SafeWise inte längre att behandla dina personuppgifter för detta ändamål. Vi kan dock vara tvungna att fortsätta behandla uppgifterna för andra ändamål, till exempel för att uppfylla våra åtaganden enligt avtalet med dig som är kund.

9.5 För att begära utdrag eller ändring, skicka ett mail till personuppgifter@safewise.se

Rättigheter enligt GDPR

Om du har personuppgifter behandlas av SafeWise kan du på denna sida göra en formell begäran om att utnyttja dina rättigheter enligt artiklarna 15-20 i EU:s dataskyddsförordning. Om du vill ha mer information om hur, varför och hur länge vi behandlar personuppgifter kan du istället läsa mer i vår personuppgiftspolicy.

Har du allmänna frågor om hur SafeWise behandlar personuppgifter? Skicka då ett mail till personuppgifter@safewise.se

Om cookies

SafeWise använder sig av cookies på denna webbplats. Enligt lag om elektronisk kommunikation (2003:389) är vi skyldiga att informera våra besökare om att vi använder oss av cookies och vad de används till. Vidare måste varje besökare samtycka till att cookies används samt ges information om hur denne kan förhindra användandet av cookies.

Nedan kan du läsa mer om hur vi använder cookies, vad en cookie är, varför vi använder cookies och hur du kan spärra dem.

Genom att acceptera cookies i säkerhetsinställningarna för din webbläsare ger du även ditt samtycke till att dessa används. Första gången du besöker vår webbplats godkänner du, genom att surfa vidare på vår webbplats, att vi använder oss av cookies, och att vi:

- Samlar information om hur vår webbplats används, exempelvis hur ofta den besöks och vilka sidor som besöks, och hur besökaren rör sig.

- Lagrar information om vilken webbläsare och maskinvara som används vid besök på webbplatsen.

- Anpassar webbsidorna och deras innehåll utifrån den information vi har lagrat.

- Uppgifterna vi samlar in kan även användas för att visa vissa annonser när du besöker andra webbplatser än våra egna.

VAD ÄR EN COOKIE OCH VARFÖR ANVÄNDS COOKIES PÅ DENNA WEBBSIDA?

En cookie (ibland används uttrycket ”kaka”) är en liten textfil som lagras i din webbläsare. Den används för att mäta denna webbplats trafik, statistik samt för hur den används – t.ex. komma ihåg dig och dina val på vår webbplats, när du senast besökte webbplatsen och vad du skrivit in i ett formulär. Vi för även besöksstatistik och statistik över hur du kommer till vår webbplats. Det är bara webbplatsen som sparat textfilen som kan läsa den, så ingen annan kan få tillgång till den här informationen. Textfilen är inte skadlig, kan inte innehålla virus eller programkod och går inte att koppla till en enskild person eller IP-nummer. Det finns två typer av förstapartscookies dels sådana som försvinner när webbplatsen lämnas (sessionscookies), dels fasta cookies som finns kvar en viss tid eller tills användaren tar bort dem (persistenta cookies). Vi använder oss av båda dessa typer och även tredjepartscookies. Dessa cookies kommer från företag vi samarbetar med och kan vara t.ex. en annonsfirma som vi använder oss av via en banner eller för att få fram statistik om användandet av vår webbplats. Vi försöker vara restriktiva mot att använda tredjepartscookies och om dessa används är det för att få information om de surfvanor du som besökare har i syfte att rikta vår marknadsföring bättre på webben.

HUR ANVÄNDER SAFEWISE COOKIES?

Vi använder cookies för att du ska kunna använda SafeWise webbplats på det sätt vi avsett. För att kunna tillhandahålla en webbplats som är anpassad till våra besökares behov. Vissa cookies krävs för att SafeWise webbplats och dess tjänster ska fungera. Cookies används t.ex. för att underlätta vid köp och tecknande av tjänst, för att samla statistik om antalet besökare på webbplatsen och för att inhämta information om hur webbplatsen används och hur vi kan förbättra den för dig som besökare. Slutligen används cookies av SafeWise för marknadsföringsändamål.